Circus Maximus - Sosiaalinen sirkus tukee hyvinvointia

Sirkusta harrastamalla löydät itsestäsi uusia lahjakkuuden muotoja, herättelet luovuuttasi ja pääset liikkumaan mielenkiintoisessa ympäristössä. Sirkus antaa sinulle positiivisia elämyksiä, vahvistaa itsetuntoa ja mahdollisuuden toimia osana ryhmää. Circus Maximus -hankkeen työpajoissa nuoret pääsevät kokeilemaan sirkustaiteen menetelmiä, esimerkiksi jongleerausta sen eri muodoissa ja akrobatiaa.

Kipinät

Sosiaalinen sirkus on toimintaa, jossa sirkus toimii välineenä muiden taitojen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Nuorten osallisuudella ja nuorisotyötoiminnalla on lukuisia positiivisia vaikutuksia nuorten psyykkisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Osallisuuden kokemukset auttavat arjen hallinnassa, elämäntaitojen oppimisessa sekä parhaimmillaan kuljettavat nuoren elämässään kohtaamien vaikeiden tilanteiden läpi.

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sosiaalisen sirkuksen keinoin. Sosiaalinen sirkus tarjoaa uusia näköaloja ja vahvistaa nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia. Hankkeessa kehitetään nuorisotyömäisen sosiaalisen sirkuksen malli ja pilotoidaan luontomenetelmien käyttöä sirkuksen osana.

Circus Maximus -hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Hämeen Ely-keskukselta, ja se on käynnissä vuoden 2020 toukokuun loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sosiaalisen sirkuksen keinoin. XAMK toteuttaa hankkeen Haminan Teinisirkuksen kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Haminan kaupunki ja Harjun oppimiskeskus.

Hankkeen kulku

Haminan Teinisirkuksen toiminnanohjaaja rakensi nuorille kolmiportaisen sosiaalisen sirkuksen toimintamallin, jossa hyödynnettiin aiemmista hankkeista opittuja kansainvälisen toiminnan muotoja. Sirkusmenetelmiä pilotoitiin lukuisissa erilaisissa työpajoissa ja luontoa hyödynnettiin ympäristönä. Toimintamallin teemat työpajoille olivat:

 

Minusta meiksi- ryhmäytyminen ja luottamuksen synnyttäminen
Toimiminen yksilönä, yksilönä ryhmässä ja ryhmänä.

Aihetta lähestytään polun, joka alkaa yksilöstä, kautta. Aktiviteettien avulla rakennetaan yksilöistä ryhmä, luodaan me- henki ja otetaan kontaktia toisiin. Alussa toimitaan isossa ryhmässä, mutta yksilöinä. Tuodaan esille keitä me olemme ja tullaan tutuiksi.

Erilaisten harjoitteiden avulla edetään pienryhmien ja paritehtävien kautta koko ryhmän yhteisiin tehtäviin.

Käytettävät menetelmät:

Minä/ keitä me olemme

 • erilaiset toiminnalliset nimi- ja tutustumisleikit, joissa samalla haastetaan muisti, keskittyminen ja koordinaatiokyky
 • aktiviteeteissa käytettään erilaisia jongleerausvälineitä, joiden käyttöön ja helposti omaksuttaviin perusteisiin samalla tutustutaan
  • aloitellaan kontaktin ottamista muihin, uskalletaan tuoda itsemme julki, uskalletaan epäonnistua ja yrittää uudestaan

Matkalla minusta meiksi

 • tehdään pareittain ja pienryhmissä erilaisia harjoitteita
 • käytetään välineenä ihmiskehoa, akrobatia
  • harjoitellaan sekä sanallista, että kosketuksen kautta käytävää kanssakäymistä toisten kanssa
  • opitaan luottamaan ja olemaan luottamuksen arvoisia
  • otetaan tuntumaa fyysiseen harjoitteluun

 

Lopullinen ryhmäytyminen, meistä tuli me

 • fyysisiä harjoitteita, acrobalance
 • rakennetaan erilaisia ihmispyramideja
 • lopuksi ihmissurffaus, tavoitteena saada jokainen uskaltautumaan mukaan
  • tiedostetaan, että meillä jokaisella on paikka, tarkoitus ja tehtävä, jokainen osa ryhmästä on ryhmän toimimisen kannalta yhtä tärkeä
  • opitaan kanssakäynnin tärkeys tiimityöskentelyssä ja tavoitteen saavuttamisessa
  • opitaan kokemaan luontevaksi toisen ihmisen koskettaminen, lähikontaktit, omien rajojen rikkominen

 

Osaksi yhteiskuntaa- oman osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
Uusia valmiuksia toimia sosiaaliseen kanssakäymiseen, ja oman paikkansa löytämiseen.

Käytettävät menetelmät:

 • omien jongleerauspallojen valmistautuminen, ilmapallohahmojen muotoilu ja ryhmän ulkopuolisen kontaktin ottaminen
  • opitaan heittäytymään, hulluttelemaan, jakamaan ajatuksia ja ideoita, toimimaan yhdessä, vaikka jokaisella oma tehtävä
  • opitaan ottamaan kontaktia tuntemattomaan
  • saadaan rohkeutta tuoda omaa osaamista esille

 

Osaksi luontoa- voimaannuttavan luontosuhteen luominen ja vahvistaminen
Eläinavusteinen ja sirkusta apuna käyttävä Green Care- toiminta.

Käytettävät menetelmät:

 • eläinten hoitaminen ohjattuna
 • pari- ja pienryhmäakrobatia luonnon elementtejä hyväksi käyttäen
 • kalliolaskeutuminen
 • tuli sirkusvälineenä, kipinätaide
 • ruuan valmistaminen nuotiolla ja luontokeittiössä, ruokailu luonnossa
  • luodaan luonteva yhteys ja arvostus luontoon
  • ollaan ja toimitaan luonnossa yhdenvertaisina ja tasa-arvoisesti
  • tutustutaan luontoon ja sen rauhoittavaan ja voimaannuttavaan vaikutukseen
  • tutustutaan eri vuodenaikoihin
  • opitaan toimimaan urbaanin ympäristön ulkopuolella

Jokaisen työpajakokoontumisen lopussa nuorilta pyydettiin palautetta erilaisten luovien menetelmien avulla tai keskustelemalla heidän kanssaan dialogiringissä. Nuorilta saatujen palautteiden perusteella sirkus ympäristönä koettiin innostavaksi ja hyvää mieltä tuottavaksi. Yhteinen ryhmätoiminta vastasi nuorten vapaa-ajanvieton tarpeisiin. Nuoret antoivat palautetta rehellisesti ja siksi hankkeen aikana oli helppo tunnistaa mitkä työpajat vetosivat nuoriin parhaiten. Hankkeessa seurattiin nuorten osallistumisaktiivisuutta ja opittiin tunnistamaan ne elementit, joilla onnistuttiin houkuttelemaan nuoria mukaan yhteistoimintaan. Hankkeessa pilotoiduista sirkusmenetelmistä nuoria kiehtoi eniten tuli, akrobatia ja ilmapallot.

Hankkeessa onnistuttiin luomaan ennaltaehkäisevän nuorisotyömäisen toiminnan avulla uudenlainen sosiaalisen sirkuksen toimintamalli, joka vetoaa nuoriin. Green Care ja sirkustoiminta-pilotointi on uusi innovatiivinen menetelmäyhdistelmä, jonka toteutuksissa kuunneltiin nuorten mielipiteitä. Sosiaalista sirkusta sekä eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä yhdistäviä työpajoja pidettiin yhteensä 6 ja lähes kaikki toteutettiin Harjun oppimiskeskuksen ympäristössä. Yksi toteutus, jossa vastattiin erityisesti nuorten toiveisiin oli yön yli pidettävä sirkusleiri luonnossa. Leiri toteutettiin yhdessä Xamkin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa Lapurin saaressa Ravijoella. Leirille osallistui 5 nuorta.

Muuta